Právní doložka

Návštěvní řád internetových stránek techo.com

 • Provozovatelem internetových stránek techo.cz, techo.hu, techo.ru, techo.sk, techo.com, techo-uk.co.uk, techo.at, techo.ge, dále vždy jen techo.com, je společnost TECHO, a.s. se sídlem: U Továren 770/1b, 102 00  Praha 10, Česká Republika
 • Provozovatel žádá všechny návštěvníky internetových stránek techo.com, aby se řádně seznámili s tímto návštěvním řádem, upravujícím podmínky přístupu a provozu internetových stránek techo.com, a tyto stránky užívali jen poté, budou-li s tímto návštěvním řádem souhlasit.
 • Jakékoliv užití internetových stránek techo.com, nebo jejich jakékoliv části jinak než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru internetových stránek techo.com. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv společnosti TECHO, a.s., a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu internetových stránek techo.com.
 • Na internetových stránkách techo.com jsou společností TECHO, a.s. oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti TECHO, a.s.
 • Veškerý obsah internetových stránek techo.com slouží pouze pro informaci. Obsah internetových stránek techo.com byl získán ze zdrojů, které společnost TECHO, a.s. považuje za spolehlivé. Společnost TECHO, a.s. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah internetových stránek techo.com je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na internetových stránkách techo.com musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na internetových stránkách techo.com.
 • Společnost TECHO, a.s. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu internetových stránek techo.com.
 • Každý návštěvník užívá internetové stránky techo.com na vlastní riziko. Společnost TECHO, a.s. neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek techo.com a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a nebo úplné nefunkčnosti. Společnost TECHO, a.s. nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování internetových stránek techo.com a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.
 • Pokud se návštěvník pohybuje v části internetových stránek techo.com, které jsou přístupné pouze po registraci a zadání uživatelského jména a hesla, pak jsou data poskytnutá návštěvníkem použita pro personifikaci takovýchto stránek a čerpaných služeb. V případě registrovaného přístupu má společnost TECHO, a.s. právo používat údaje poskytnuté v této souvislosti návštěvníkem pro marketingové účely v rámci společnosti TECHO, a.s. či pro jiné účely, související s podnikáním společnosti TECHO, a.s.
 • Společnost TECHO, a.s. je oprávněna se spojit s registrovanými návštěvníky za účelem ověření aktuálnosti resp. správnosti jimi poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.
 • Pokud není výslovně uvedeno jinak, je Návštěvní řád platný a účinný dnem jeho prvotního uveřejnění na internetových stránkách techo.com.
 • Společnost TECHO, a.s. si vyhrazuje právo tento Návštěvní řád kdykoliv změnit. Tento Návštěvní řád je platný a účinný od 1. 9. 2012

Všeobecné obchodní podmínky 

General Business Terms