GDPR

INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SPOLEČNOSTI TECHO, a.s.

 

(A) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Základní informace o zpracování osobních údajů

1.1

Společnost TECHO, a.s., se sídlem U továren 770/1b, Hostivař, 102 00 Praha 10, identifikační číslo: 49240056 (dále jen „Společnost“ nebo dále jen „my“) jako správce Vašich osobních údajů tímto vydává informační memorandum o zpracování osobních údajů dotčených osob (dále jen „Memorandum“).

1.2

Účelem tohoto Memoranda je informovat Vás jakožto subjekty údajů (dále jen „Vy“) o zpracování Vašich osobních údajů prováděném ze strany Společnosti a o Vašich právech souvisejících s tímto zpracováním.

1.3

Toto Memorandum může být Společností měněno a doplňováno. Aktuální znění tohoto Memoranda naleznete na adrese www.techo.cz

2. Kontaktní údaje Společnosti

Budete-li mít jakékoliv dotazy týkající se problematiky zpracování Vašich osobních údajů a jejich ochrany, kontaktujte nás prostřednictvím tel.: 267 290 111 nebo na e-mailové adrese privacy@techo.cz.

3. Odborné pojmy

3.1

Nevyplývá-li z kontextu tohoto Memoranda jinak, mají odborné pojmy použité v tomto Memorandu dále uvedený význam:

 

„cookies“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„hash“

 

 

osobní údaj

 

zznamená textové (datové) soubory obsahující malé množství informací (dat), které se při návštěvě webových stránek ukládají do uživatelova počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení. Následně, při každé další návštěvě webových stránek jsou soubory cookies odesílány zpět na webové stránky (příp. jiné stránky), které soubory cookies rozpoznají, a umožní tak webovým stránkám rozpoznat uživatelův počítač, mobilní telefon či jiné zařízení;

zznamená digitální otisk konkrétního chování uživatele webu obsažený v cookies;

zznamená informace o Vaší osobě, které jsou blíže vymezeny v části C, článku 6 tohoto Memoranda;

příjemce

znamená fyzickou nebo právnickou osobu (jinou společnost), orgán veřejné moci, agenturu nebo jiný subjekt, kterému jsou Vaše osobní údaje poskytnuty;

 

správce“ či „správce osobních údajů

znamená osobu, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. V případě zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto Memorandu je správcem Vašich osobních údajů Společnost;

 

subjekt údajů

znamená fyzickou osobu, o které zpracováváme osobní údaje – tedy Vás, zejména pokud jste našimi obchodními partnery (či jejich zaměstnanci), uchazeči o zaměstnání nebo návštěvníci našich webových stránek aj.

 

třetí stát

 

„uživatele webových stránek“

 

 

„webové stránky Společnosti“

znamená jiný stát než členský stát Evropské unie, Norsko, Island a Lichtenštejsko;

znamená fyzickou osobu, která navštěvuje webové stránky Společnosti;

znamená www.techo.cz; www.techo.com

 

 

zpracování“ či „zpracování osobních údajů

znamená jakýkoliv způsob nakládání s osobními údaji jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

 

zpracovatel“ či „zpracovatel osobních údajů

znamená fyzickou nebo právnickou osobu, orgán veřejné moci, agenturu nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Společnost (např. účetní či advokátní společnosti).

 

(B) SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY A ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ

4. Soulad s právními předpisy

Ochrana Vašich osobních údajů je naší prioritou a při zpracování Vašich osobních údajů tak dodržujeme veškeré povinnosti a plníme veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

5. Základní zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů se řídíme následujícími základními zásadami zpracování osobních údajů.

Zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti

Vaše osobní údaje zpracováváme korektně a zákonným a transparentním způsobem.

Zásada účelového omezení

Shromažďujeme (a zpracováváme) Vaše osobní údaje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a současně je dále nezpracováváme způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

Zásada minimalizace údajů

Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, který je pro účely zpracování Vašich osobních údajů přiměřený, relevantní a nezbytný.

Zásada přesnosti

Zpracováváme pouze přesné osobní údaje a v případě potřeby Vaše osobní údaje aktualizujeme.

Zásada omezení uložení

Zpracováváme (ukládáme) Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování Vašich osobních údajů, příp. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Zásada integrity a důvěrnosti

Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze způsobem zajišťujícím náležité zabezpečení Vašich osobních údajů před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Zásada odpovědnosti

Neseme odpovědnost za dodržování výše uvedených zásad zpracování a za soulad zpracování Vašich osobních údajů v souladu s právními předpisy.

(C) ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6. Osobní údaje (kategorie osobních údajů)

V závislosti na Vašem postavení vůči naší Společnosti o Váš můžeme zpracovávat následující osobní údaje (kategorie osobních údajů):

Identifikační údaje

údaje sloužící k identifikaci Vaší osoby, zejména akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, IČO, údaj o Vaší pracovní pozici či funkci aj.;

Kontaktní údaje včetně elektronických

údaje sloužící pro kontaktování a komunikaci s Vaší osobou, zejména telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého bydliště, příp. přechodného bydliště, jiná kontaktní adresa;

Ověřovací (autentifikační) údaje

údaje sloužící k bezpečnému ověření (verifikaci) identity Vaší osoby, zejména přihlašovací jméno a heslo (v případě přihlášených uživatelů webových stránek Společnosti), dále SPZ automobilu (v případě pravidelného vjezdu na parkoviště Společnosti);

Platební údaje

údaje sloužící k provádění plateb, zejména číslo bankovní účtu, informace o platební kartě či jiném platebním prostředku (např. PayPal);

Údaje o právních nárocích

údaje o Vašich nárocích vůči Společnosti a nárocích Společnosti vůči Vaší osobě vyplývajících ze smluvního i mimosmluvního vztahu mezi Vámi a Společností, jako např. údaje o Vašem nároku na náhradu škody vůči Společnosti či údaj o nároku Společnosti vůči Vám např. z titulu smluvní pokuty či nezaplacené ceny zboží;

Audiovizuální údaje

údaje zachycené formou audiovizuálních záznamů, zejména fotografie (v případě CV) či video záznamy (v případě, že se účastníte akcí Společnosti);

Údaje o ekonomické bonitě

údaje o Vaší ekonomické bonitě, ekonomické důvěryhodnosti a Vaší platební morálce, pokud tyto budou podstatné pro smluvní vztah, který máte se Společností;

Smluvní údaje

údaje o produktech a/nebo službách dodaných Vám ze strany Společnosti, o souvisejících požadavcích, stížnostech, reklamacích, servisních požadavcích včetně údaje o Vaší komunikaci se Společností a další související údaje;

Profesní profilové údaje

údaje o Vámi dosaženém vzdělání a profesní kvalifikaci, zejména se jedná o údaje uvedené ve Vašich životopisech;

IP adresu

údaje o Vašem zařízení, ze kterého navštěvujete webovou stánku;

Hash

údaje obsažené v cookies ohledně Vašeho chování na webových stránkách;

 (D) ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7. Zdroje zpracovávaných osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme z několika zdrojů. Primárním zdrojem Vašich osobních údaje jste Vy osobně (např. když s Vámi uzavíráme smlouvu o dodávkách zboží a/nebo služeb a Vy nám pro tyto účely předáte Vaše identifikační údaje či platební údaje). Dalším zdrojem Vašich osobních údajů jsou veřejně dostupné zdroje jako je internet, včetně sociálních sítí (např. Linkedin). Vaše osobní údaje dále získáváme z  veřejných seznamů, rejstříků a registrů (např. obchodní rejstřík či živnostenský rejstřík). Vaše osobní údaje konečně získáváme též od třetích osob, např. od Vašeho zaměstnavatele, pokud je našim zákazníkem či dodavatelem.

8. Právní důvody a účely zpracování osobních údajů

8.1

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě následujících právních důvodů: (i) z důvodu plnění smlouvy, kterou jste uzavřeli s naší Společností, (ii) z důvodu plnění právní povinnosti stanovené Společnosti právními předpisy, (iii) z důvodu oprávněných zájmů Společnosti, (iv) pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, tak rovněž na základě Vašeho souhlasu, a (v) ve výjimečných situacích můžeme zpracovávat osobní údaje též z důvodu ochrany Vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby.

8.2

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely uvedené v tomto článku. Pokud bychom v budoucnu zpracovávali Vaše osobní údaje pro jiné než níže uvedené účely, budeme Vás o tom předem informovat prostřednictvím aktualizace tohoto Memoranda či jiným vhodným způsobem.

8.3 Zpracování osobních údajů z důvodu plnění smlouvy mezi Společností a Vaší osobou

Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu, je zpracování Vašich osobních údajů založeno především na této smlouvě. Bez zpracování těchto Vašich osobních údajů by vůbec nebylo možno zmíněnou smlouvu uzavřít a následně ji plnit.

8.4 Zpracování osobních údajů z důvodu plnění právní povinnosti

Vaše osobní údaje zpracováváme dále proto, že to po nás vyžadují příslušné právní předpisy, například v rámci daňové a účetní agendy nebo v rámci občanskoprávní odpovědnosti naší Společnosti či v rámci archivnictví.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu pro následující účely: 

Daňová agenda

V tomto případě se jedná o zpracování osobních údajů pro účely daňové agendy, tedy pro účely přípravy, zpracování a podávání daňových přiznání, daňových hlášení a jiných daňových výkazů, komunikace s příslušnými orgány státní správy a plnění dalších povinností stanovených daňovými předpisy.

Účetní agenda

Zde se jedná o zpracování osobních údajů pro účely vedení účetnictví a provádění účetních auditů, plnění registračních a evidenčních povinností, plnění povinností v souvislosti s výkaznictvím, komunikace s příslušnými orgány státní správy a plnění dalších povinností stanovených účetními předpisy.

Reklamační agenda

Zde se jedná o zpracování osobních údajů pro účely vyřizování reklamací produktů a služeb Společnosti a/nebo produktů a služeb dodaných Společnosti třetími osobami, související komunikace a pro účely vedení evidence reklamací.

Archivnictví

Zde se jedná o zpracování osobních údajů pro účely plnění archivačních povinností stanovených příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví a spisové službě, daňovými předpisy či účetními předpisy.

Audity

Zpracování osobních údajů za účelem umožnění provádění povinných auditů ve Společnosti např. účetní, daňové aj.;

Součinnost s orgány veřejné moci

Zpracování osobních údajů za účelem poskytování povinných informací orgánům veřejné moci, např. orgánům činným v trestním řízení, finanční správě aj., pokud jsou součástí informací, které jsme povinni těmto orgánům poskytnout.

 

8.5 Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu

Vaše osobní údaje dále zpracováváme též na základě tzv. oprávněného zájmu Společnosti, to však vždy pouze za podmínky, že před těmito oprávněnými zájmy nemají přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu pro následující účely:

Efektivní správa Společnosti

V tomto případě se jedná o zpracování osobních údajů pro účely zajištění efektivního fungování Společnosti včetně vedení interní komunikace v rámci Společnosti, uchování informačních materiálů (např. vizitky, katalogy, výpis z obchodního rejstříku) a interní evidence Společnosti aj.

Tímto oprávněným zájmem Společnosti je zájem Společnosti na efektivním fungování a řízení Společnosti.

Propagace společnosti navenek

Zpracování osobních údajů za účelem prezentace Společnosti na internetu, včetně prezentace na sociálních sítí (např. Linkedin, Instagram, Facebook) a dále prezentace v tištěných médiích či u obchodních partnerů Společnosti. V rámci této prezentace např. informujeme o našich významných klientech či dodavatelích. Dále sem patří údaje uváděné v referenčních dopisech. Vaše osobní údaje za tímto účelem jsou zpracovávány v omezeném rozsahu.

Oprávněným zájmem Společnosti je zde zájem Společnosti na její propagaci a zvýšení jejího renomé u veřejnosti.

Komunikace a vztahy s obchodními partnery Společnosti

Zde se jedná o zpracování osobních údajů pro účely komunikace s obchodními partnery Společnosti, která se netýká přímo plnění smluvních povinností včetně zasílání pozvánek a přání obchodním partnerům Společnosti aj.

Tímto oprávněným zájmem Společnosti je zájem Společnosti na udržování efektivních vztahů s obchodními partnery.

Ochrana právních zájmů Společnosti

V rámci této agendy se jedná o zpracování osobních údajů v souvislosti s ochranou právních nároků a právem chráněných zájmů Společnosti, ať již jde o případy, kdy Společnost uplatňuje nároky vůči Vám či třetím osobám, nebo případy, kdy se Společnost naopak brání proti nárokům uplatněným Vámi či třetími osobami, a to mimosoudní, soudní či exekuční cestou.

Oprávněným zájmem Společnosti je zde zájem Společnosti na ochraně svých práv a zájmů, tedy na vymáhání nároků Společnosti vůči třetím osobám a na zajištění obrany Společnosti proti nárokům uplatněným vůči ní.

Bezpečnost a ochrana 

Jedná se o zpracování osobních údajů pro účely zajištění bezpečnosti ve Společnosti včetně IT a síťové bezpečnosti a ochrany majetku Společnosti a majetku dalších osob. Za tímto účelem si společnost pronajímá zabezpečovacími systémy a bezpečnostního kamerového systému bez pořizování záznamů (snímání veřejných prostor ve Společnosti včetně vjezdu do areálu).

Oprávněným zájmem Společnosti je zde ochrana majetku Společnosti a třetích osob a zajištění bezpečnosti osob nacházejících se v prostorách Společnosti.

Pojistná agenda

Tímto se rozumí zpracování osobních údajů pro účely uplatnění pojistných nároků vůči pojišťovně, ať již v souvislosti s pojistnou událostí způsobenou Vámi nebo Vám. 

Oprávněným zájmem Společnosti je zde zájem Společnosti na uplatnění pojistky vůči pojišťovně.

Zaznamenání akce

Sem spadá zpracování osobních údajů za účelem uchování audio a video záznamů z volnočasových aktivit Společnosti, které navštívíte, a jejich následného využití při prezentaci Společnosti na internetu či uvnitř Společnosti; akce typu TechoCon (veřejné konference pro odbornou veřejnost) a jiné společenské akce (Vánoce, výročí), exkurze vysokých škol aj.

Oprávněným zájmem Společnosti je zde zájem Společnosti na vytváření přátelského prostředí, a rovněž zájem na propagaci Společnosti a zvýšení jejího renomé u veřejnosti.

Nábor nových zaměstnanců

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely náboru nových zaměstnanců Společnosti, tedy přijímání, zpracování a evidence životopisů, výběru uchazečů o zaměstnání, konání pracovních pohovorů, činění nabídek na zaměstnání ve Společnosti a komunikace s uchazeči v rámci celého náborového procesu. Patří sem i vedení databáze uchazečů o zaměstnání ve Společnosti, v rámci které evidujeme osobní údaje o neúspěšných uchazečích o zaměstnání ve Společnosti, u kterých je pravděpodobné, že jim může být učiněna nová nabídka na zaměstnání ve Společnosti.

Oprávněným zájmem Společnosti je zde nábor nových pracovníků Společnosti a obsazení pozic ve Společnosti, a tedy efektivní fungování Společnosti.

8.6 Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

Vaše osobní údaje zpracováváme též na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, a to v případě, že nám Váš souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnete. V takovém případě pak zpracováváme dotčené osobní údaje pouze pro účely zpracování osobních údajů, pro které nám Váš souhlas poskytnete.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu v případě některých cookies. Bližší informace ke cookies naleznete v Oznámení o cookies na webových stránkách společnosti.

Poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a máte tak právo Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoliv odvolat.

9. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou v souvislosti se shora uvedenými účely předávány třetím osobám, které jsou označovány jako příjemci osobních údajů. Jedná se o společnosti (či o fyzické osoby), se kterými Společnost spolupracuje buď jako se svými obchodními partery nebo při využívání služeb těchto společností, případně v rámci plnění svých zákonných povinností.

10. Předávání osobních údajů do třetích zemí

Vaše osobní údaje v určitých případech předáváme do třetích zemí (země mimo EU), a to např. při provádění dodávek našich produktů a služeb zahraničním partnerům anebo zahraničními partnery aj.

11. Doba uložení (zpracování) osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme (ukládáme) pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování Vašich osobních údajů.

 (E) VAŠE PRÁVA

12. Obecné informace

Tato část Memoranda obsahuje informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů prováděném Společností nebo pro Společnost.

13. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

13.1

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoli odvolat.

13.2

Váš souhlas můžete odvolat v celém rozsahu nebo jen částečně ve vztahu k jen některým Vašim osobním údajům nebo jen některým účelům zpracování.

14. Právo na přístup k osobním údajům

14.1

Máte právo získat od Společnosti potvrzení o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoliv.

14.2

V případě, že Vaše osobní údaje skutečně zpracováváme, máte právo získat přístup k Vašim osobním údajům a právo na poskytnutí informací uvedených v tomto Memorandu.

15. Právo na opravu a doplnění osobních údajů

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje týkající se Vaší osoby. S přihlédnutím k účelům zpracování máte též právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

16. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

16.1  

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, a to v případě, že:

(a)              Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly Společností shromážděny nebo jinak zpracovány;

(b)              odvoláte Váš souhlas se zpracováním, pokud Vaše osobní zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, a současně pokud neexistuje žádný jiný právní důvod zpracování vašich osobních údajů;

(c)              vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a současně nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;

(d)              osobní údaje byly z naší strany zpracovány protiprávně; nebo

(e)              Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy, jimž jsme vázáni.

16.2

V případě uplatnění práva na výmaz a splnění podmínek pro tento výmaz Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, ledaže bychom Vaše osobní údaje potřebovali pro plnění právní povinnosti, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků či pro účely archivace.

17. Právo na omezení zpracování

17.1

Máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů a to v následujících případech:

(a)              budete popírat přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;

(b)              zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a budete odmítat výmaz osobních údajů a místo toho žádat o omezení jejich použití;

(c)              Vaše osobní údaje již nebudeme potřebovat pro účely zpracování, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků; nebo

(d)              vznesete námitku proti zpracování, a to na dobu, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

17.2

V případě, že bude zpracování Vašich osobních údajů k Vaší žádosti omezeno, mohou být Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, Společností zpracovávány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

17.3

V případě, že bude zpracování Vašich osobních údajů k Vaší žádosti omezeno, budeme Vás informovat o případném zrušení omezení zpracování.

 

18. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo po nás vyžadovat, abychom předali Vaše osobní údaje (které jste nám sami poskytli) jinému správci (tj. společnosti, kterou si sami určíte), to však pouze v následujících případech:

(a)              zpracování Vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu nebo na plnění smlouvy mezi Společností a Vaší osobou; a (současně)

(b)              zpracování je Společností prováděno automatizovaně.

19. Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů založenému na Vašem oprávněném zájmu.

20. Právo na náhradu újmy

Máte vůči Společnosti právo na náhradu veškeré (hmotné či nehmotné) újmy, která Vám vznikne porušením povinností Společnosti v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů, a Společnost je tak povinna Vám utrpěnou újmu nahradit. Společnost je odpovědna též za újmu způsobenou Vám ze strany zpracovatelů, kterým Společnost předala Vaše osobní údaje.

21. Právo podat stížnost u dozorového orgánu

V případě pochybnosti o zákonném zpracování Vašich osobních údajů či nevyhoví-li Společnost vaší žádosti týkající se Vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů jako dozorový úřad v oblasti ochrany osobních údajů.

22. Právo na soudní ochranu

V případě pochybnosti o zákonném zpracování Vašich osobních údajů či v případě zjištění porušení Vašich práv v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte právo na účinnou soudní ochranu.

(F) ZPŮSOB UPLATŇOVÁNÍ PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ 

23. Způsob uplatňování práv subjektů údajů

Vaše žádosti ve věci jakýchkoliv Vašich práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany Společností (dále jen „Žádost(i)“) můžete uplatnit u Společnosti prostřednictvím tel.: 267 290 111 nebo e-mailové adresy privacy@techo.cz.

24. Vyřizování žádostí subjektů údajů

Bezúplatnost vyřizování Žádosti

Není-li v tomto Memorandu výslovně uvedeno jinak, je vyřizování Vašich Žádostí a přijímání jakýchkoliv následných opatření prováděno bezúplatně.

Náležitosti Žádosti

Z Vaší Žádosti musí být zřejmé, že tuto Žádost činíte Vy, a o co Společnost žádáte. Společnost od Vás může požadovat bližší konkretizaci Žádosti či jejích důvodů.

Přijetí Žádosti subjektu údajů

Bude-li Vaše Žádost podána prostřednictvím e-mailové pošty, bude Vám její přijetí bez zbytečného odkladu potvrzeno Společností, a to v závislosti na způsobu podání Žádosti e-mailovou poštou či jiným vhodným způsobem. 

Zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené Žádosti

Zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené Žádosti (zejména opakující se Žádosti) mohou být zpoplatněny přiměřeným poplatkem (s ohledem na administrativní náklady) či odmítnuty.

Vyřízení Žádosti subjektu údajů

Žádosti jsou vyřizovány bezodkladně a v každém případě do jednoho (1) měsíce ode dne přijetí Žádosti. Ve výjimečných případech (zejména s ohledem na složitost či počet všech vyřizovaných Žádostí) může být tato lhůta prodloužena, a to maximálně o další dva (2) měsíce. O takovém výjimečném prodloužení lhůty k vyřízení Žádosti Vás budeme informovat, a to nejpozději ve lhůtě jednoho (1) měsíce ode dne přijetí Vaší Žádosti, a to společně s důvody pro takový odklad.

V případě odmítnutí Vašeho požadavku Vás budeme o tomto informovat a rovněž Vás budeme informovat o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu

(G) ZÁVĚR

Doufáme, že jste všem informacím uvedených v tomto Memorandu porozuměli a že jste nyní dostatečně seznámeni s Vašimi právy a našimi povinnostmi ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Pokud byste přeci jen některým informacím uvedených v tomto Memorandu nerozuměli či se chtěli zeptat na relevantní informace týkající se zpracování osobních údajů, neváhejte se na naši Společnost obrátit prostřednictvím tel.: 267 290 111 nebo e-mailové adresy privacy@techo.cz.